[terug]

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Judith van Tilburg.

 

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Judith van Tilburg:

De zelfstandig trouwambtenaar welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.

 

Cliënt:

Iedere natuurlijke persoon die met Judith van Tilburg een overeenkomst wil sluiten of heeft gesloten.

 

Overeenkomst:

Elke aanbieding van Judith van Tilburg, aanvaard door cliënt, oftewel elke opdracht door cliënt aan Judith van Tilburg en door de laatste aanvaard.

 

Totstandkoming van overeenkomst:

Een overeenkomst tussen cliënt en Judith van Tilburg komt tot stand als de cliënt de aanbetaling van €240,- heeft voldaan.

 

Honorering en aanbetaling

De door Judith van Tilburg gedane prijsopgaaf is inclusief btw en reiskosten. De reiskostenvergoeding bedraagt €0,39 per kilometer.

 

Exclusief zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges die de betreffende gemeente hanteert. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Judith van Tilburg  een factuur toe. Van dit bedrag zal €240,- dienen als aanbetaling. De factuur met het restbedrag volgt 8 weken voor de huwelijksdatum.

 

Judith van Tilburg reserveert, na ontvangst van de aanbetaling, definitief de trouwdatum in de agenda. Het overige bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de vermelde bankrekening.

 

Cliënt is aan Judith van Tilburg  alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Judith van Tilburg opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Judith van Tilburg de vordering aan derden uit handen geeft.

 

Ongeval/ziekte en calamiteiten

Client kan geen schadevergoeding eisen, indien Judith van Tilburg haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht zoals bijvoorbeeld: staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In die gevallen zal er door Judith van Tilburg uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging, uiteraard in overleg met cliënt.

 

Aansprakelijkheid

Judith van Tilburg is niet aansprakelijk voor enige schade, welke door cliënt of door derden mocht ontstaan als gevolg van Judith van Tilburg verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Judith van Tilburg de door Judith van Tilburg te betalen schadevergoeding wegens een toekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Judith van Tilburg en de cliënt (inclusief btw).

 

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Judith van Tilburg de volgende kosten in rekening:

- Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de trouwceremonie 30% van het totaalbedrag.

- Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de trouwceremonie 60% van het totaalbedrag.

- Bij annulering in de laatste 7 dagen voor het begin van de trouwceremonie 100% van het totaalbedrag.

 

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

 

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijk ingang en zonder rechtelijke tussenkomst in geval van:

- Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredig reistijd tot gevolg heeft.

- Overlijden van de zelfstandige trouwambtenaar van judithvantilburg.nl.

 

Voor overeenkomsten gesloten met Judith van Tilburg is het Nederlands recht van toepassing.